miércoles, 5 de noviembre de 2014

Perdéndolle o medo as tabletas nunha aula de 1ºCando empezamos a traballar coa tableta, a primeira impresión era que a súa maior utilidade  sería como de "recursos audiovisuais"(camara fotográfica, c. de vídeo, grabador).
Polo que o primeiro día que a levei á aula, despois de presentala, adicámonos a sacar fotos da actividade que estabamos facendo: "Calcular o número de castañas necesarias para cubrir as necesidades da nosa aula o día do Magosto".1º Decidimos cantas precisaba
    cada un do equipo.


 2º Anotámolo no rexistro.

    3º Discutimos como
        calcular o número total 
        de castañas para o equipo.

                                               

4º Calculamos e escribimos no rexistro como averigualo con unha operación.
    Escribimos a resposta.
 
Pero pouco a pouco fomos probando outros usos da tableta.


 Sacamos fotos de distintos
 elementos do outono e co
 "Adobe ideas", repasamos
 o contorno e escribimos os
 seus nomes.


Probando a app toontastic na clase.

Unha vez perdido o medo á tablet, o seguinte paso era usar unha app cos peques. Aprovietando que no cole estamos traballando o medo os nenos de 3 anos usaron a app de Toontastic para meterse na pel das personaxes de medo que estivemos a traballar os días anteriores.
lunes, 3 de noviembre de 2014

Centrando a experiencia de aprendizaxe e o seu deseño.

O tema elexido polo grupo 5 foi: Os animais do bosque.

 • Estándares de aprendizaxe:
ÁREA MATEMÁTICA:
Utiliza os números ordinais en contextos reais.
ÁREA CC SOCIAIS
 Recolle información a través da observación iniciándose nas TICs

ÁREA CC DA NATUREZA

Busca e selecciona información de forma guiada

ÀREA LINGUA GALEGA

Utiliza vocabulario axeitado para súa idade.


 •  Competencias:
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Describe as características dos animais.

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA

É capaz de enumerar correctamente as páxinas.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Busca información nos contos.

COMPETENCIA DIXITAL

Manexa a "APP" con soltura.

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA

Respeta as creacións dos compañeiros/as.

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

É quen de aportar ideas ao ebook.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS.

Identifica aos animais traballados no entorno.

 • HH para o século XXI: Creatividade, colaboración, comunicación e responsabilidade.
 •  Contidos-Saber:  Os animais do bosque e as súas características.
 • Contidos procedimentais: Saber-facer: 
  - Facer unha foto co Ipad.
  - Escribir o nome.
  - Saber describir verbalmente.

  • Contidos actitudinais. Colaborar, comunicar, respetar.
  • Actividades
   De entrada: Ler un conto sobre animais do bosque, preguntar o qué sabemos sobre os anmimais do bosque, qué queremos saber e cómo.
  •   De desenvolvemento: Consultar varios contos sobre animais, elexir e repartir os animais entre eles, mandar fotos ao correo da mestra, describir individualmente ao animal e por parellas escoitarse e correxirse e plasmar todo o anterior nun ebook.
  • Actividades de cerre: Subir o ebook ao blogue da aula, imprimilo e incorporalo a biblioteca de aula e preguntar o qué sabemos agora dos animais do bosque.
  • Actividades do profesor/a:  Preparación, motivación, orientación, dinamoización, avaliación e busca e selección de recursos.

Experiencia na aula

Experiencia na aula

Aquí vos deixo algunhas das fotos e os debuxiños que fixeron os pequech@s da mestra Mari.Os nenos/as fíxolles moita ilusión.Un saúdo. A MASCOTA PELIÑOS.A FADA POPETA
jueves, 30 de octubre de 2014

Mestrapps loitando coas competencias

Coa tableta nas súas mans,    Mestrapps plantexouse  para qué lle servía este aparello. Agora  ten que pensar cómo a tableta  lle pode axudar a acadar as competencias cos seus nenos.Mestrapps ponse a pensar cómo desenvolver as catro competencias que escolleu .
A primeira dificultade que atopa é cómo traballalas de maneira conxunta.  Mestrapps considera moi difícil concretar conceptos tan abstractos. Por eso decide desmenuzalas para elexir a parte máis necesaria para o  desenvolvemento dos seus alumnos.