lunes, 3 de noviembre de 2014

Centrando a experiencia de aprendizaxe e o seu deseño.

O tema elexido polo grupo 5 foi: Os animais do bosque.

 • Estándares de aprendizaxe:
ÁREA MATEMÁTICA:
Utiliza os números ordinais en contextos reais.
ÁREA CC SOCIAIS
 Recolle información a través da observación iniciándose nas TICs

ÁREA CC DA NATUREZA

Busca e selecciona información de forma guiada

ÀREA LINGUA GALEGA

Utiliza vocabulario axeitado para súa idade.


 •  Competencias:
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Describe as características dos animais.

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA

É capaz de enumerar correctamente as páxinas.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Busca información nos contos.

COMPETENCIA DIXITAL

Manexa a "APP" con soltura.

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA

Respeta as creacións dos compañeiros/as.

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

É quen de aportar ideas ao ebook.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS.

Identifica aos animais traballados no entorno.

 • HH para o século XXI: Creatividade, colaboración, comunicación e responsabilidade.
 •  Contidos-Saber:  Os animais do bosque e as súas características.
 • Contidos procedimentais: Saber-facer: 
  - Facer unha foto co Ipad.
  - Escribir o nome.
  - Saber describir verbalmente.

  • Contidos actitudinais. Colaborar, comunicar, respetar.
  • Actividades
   De entrada: Ler un conto sobre animais do bosque, preguntar o qué sabemos sobre os anmimais do bosque, qué queremos saber e cómo.
  •   De desenvolvemento: Consultar varios contos sobre animais, elexir e repartir os animais entre eles, mandar fotos ao correo da mestra, describir individualmente ao animal e por parellas escoitarse e correxirse e plasmar todo o anterior nun ebook.
  • Actividades de cerre: Subir o ebook ao blogue da aula, imprimilo e incorporalo a biblioteca de aula e preguntar o qué sabemos agora dos animais do bosque.
  • Actividades do profesor/a:  Preparación, motivación, orientación, dinamoización, avaliación e busca e selección de recursos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario